Документи

м. Вишгород                                                                                                                                              01 вересня 2017 року

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання телекомунікаційних послуг

(в редакції, затвердженій 01.07.2020р.)

 

Цей Публічний договір регламентує порядок надання МТМ телекомунікаційних послуг, а саме послуг з доступу до Інтернет (далі в тексті – телекомунікаційні послуги). Цей Публічний договір розроблений відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11 квітня 2012 р. №295 та Рішенням НКРЗІ від 29.11.2012 р. №624 «Про затвердження Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг», Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», інших актів законодавства. Даний Договір є Публічним договором в розумінні ст.633 Цивільного кодексу України та укладається його Сторонами на наступних умовах.

Терміни, що використовуються в цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг та мають значення для виконання умов Договору, наведені нижче. Інші терміни, що не визначені в цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, мають значення, передбачені чинним законодавством України.

 • Абонент – фізична особа, що уклала з Провайдером Договір, шляхом сплати Первинного платежу та/або заповнення підписання та надання Провайдеру Заяви про приєднання.
 • Абонентська платаплатіж, який встановлює Провайдер для Абонентів за отримання телекомунікаційних послуг за місяць користування послугою.
 • Активація Послуг – виконання Провайдером дій, що надають Абоненту доступ до належним чином замовлених ним Послуг.
 • Акцепт – повне та безумовне прийняття Абонентом умов Публічного договору (оферти).
 • Договір – Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг, який укладається між Абонентом та Провайдером шляхом сплати Первинного платежу за отримання Послуг за цим Договором та/або заповнення та підписання Абонентом Заяви про приєднання до Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг. Відповідно до ст.640  Цивільного кодексу України цей Договір вважається укладеним з моменту:

– одержання Провайдером заповненої та підписаної Абонентом Заяви про приєднання до Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг, без підписання Абонентом письмового примірника Договору та/або; 

– з моменту сплати Абонентом Первинного платежу та отримання його Провайдером. 

Для фізичних осіб, які до моменту публікації цього Договору користувались Послугами Провайдера, підтвердженням повного та беззаперечного акцепту (прийняття) умов цього Договору є подальше користування Послугами Провайдера та оплата таких Послуг. З моменту здійснення такою особою оплати Послуг Провайдера така особа автоматично приймає умови цього Договору, і цей Договір вважається укладеним.

 • Додаткові послуги – послуги Провайдера, які не входять у відповідний обраний Абонентом Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.
 • Заява про приєднання до Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг (далі за текстом – «Заява про приєднання») – документ у письмовому та/або електронному вигляді, який заповнюється та підписується Абонентом і передається Абонентом Провайдеру. Заповнення, підписання та передача Абонентом Провайдеру Заяви про приєднання свідчить про його повне та безумовне приєднання до цього Договору. Заява про приєднання є Додатком №2 до цього Договору.
 • Інтернет або INTERNET – всесвітня інформаційна система загального доступу, а саме – сукупність засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
 • Особистий кабінет – ВЕБ сторінка на Сайті Провайдера, що містить інформацію про обсяг нарахованих, отриманих Абонентом Послуг, здійснених оплат Абонентом за Послуги, поточний стан Особового рахунку Абонента та іншу інформацію. Також через Особистий кабінет Абонент може змінювати автоматично Тарифний план, тимчасово призупиняти отримання Послуг, скористатись відкладеним платежем, розірвати Договір та вчиняти інші передбачені Провайдером дії щодо зміни умов користування Послугами. Крім того, на цій сторінці розміщуються спеціальні повідомлення Провайдера для Абонента. Абонент, ознайомлюючись з інформацією в Особистому кабінеті, погоджується з фактом нарахування та отримання послуг та зобов’язується здійснити оплату за надані послуги.
 • Особовий рахунок – рахунок в автоматизованій системі розрахунків Провайдера, на якому фіксуються платежі Абонента та сплачені суми грошових коштів. Особовий рахунок має унікальний номер.
 • Первинний платіж – перший платіж за надання доступу до Інтернет для отримання Абонентом замовлених ним Послуг, сплата якого є повним та безумовним підтвердженням Абонента про приєднання до цього Договору. Первинний платіж зараховується в якості оплати Абонентом за отримання послуги за цим Договором. Розмір, порядок та строки оплати Первинного платежу визначається умовами цього Публічного договору.
 • Послуги – телекомунікаційні послуги з доступу до Інтернет, які надаються Провайдером Абонентам відповідно до умов діючих Тарифних планів.
 • Правила користування послугою доступу до Інтернет – правила, що регулюють відносини між Провайдером та Абонентом відповідно до умов цього Договору та розроблені з урахуванням вимог Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11 квітня 2012 р. №295 (далі за текстом – «Правила користування послугою»).
 • Провайдер – МТМ, яке включено до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на підставі Рішення НКРЗІ України 
 • Розрахунковий період – період надання Послуг, що дорівнює одному календарному місяцю. Наприкінці календарного місяця Провайдер здійснює нарахування за надані Провайдером Послуги в розмірі вартості відповідного Тарифного плану. Розрахунковий період починається з першого календарного дня та закінчується останнім календарним днем місяця. Якщо перший/останній Розрахунковий період надання замовлених Абонентом та активованих Послуг не збігається з повним календарним місяцем, його тривалість визначається пропорційно  часу використання  Послуг за цим Публічним договором за умовами Тарифних планів.
 • Сайт Провайдера – сайт, що розміщений за адресою: https://www.mtm.kiev.ua, який є основним джерелом інформування Абонентів.
 • Сторона – Провайдер або Абонент в залежності від контексту.
 • Сторони– Провайдер та Абонент.
 • Тарифний план – сукупність цінових умов та тарифів, що встановлюють обсяг та вартість Послуг за один календарний місяць, правила їх застосування, особливості тарифікації та іншу інформацію, які затверджуються Провайдером самостійно та оприлюднюються на Сайті Провайдера.
 • Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;
 • Термінал (ONU)  – пристрій, призначений для з’єднання абонентського обладнання з мережею Провайдера. Вказаний пристрій є власністю Провайдера.
 • Щомісячний платіж – передбачена Тарифним планом абонентська (абонентна) плата та/або інший фіксований щомісячний платіж за Послуги та/або Додаткові послуги, що надаються Провайдером протягом розрахункового періоду. Щомісячний платіж не залежить від фактичного користування Абонентом послугою доступу інтернет, а є обов’язковою абонентською платою за період користування послугою.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Провайдер зобов’язується надавати Абоненту на платній основі телекомунікаційні послуги з використанням відповідних стандартів і технологій відповідно до обраного Тарифного плану, а Абонент користується і своєчасно оплачує їх вартість відповідно до умов цього Договору, умов надання телекомунікаційних послуг Провайдера, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій. Надання Послуг починається після повної сплати Абонентом оплати за перший Розрахунковий період щодо замовлених за цим Договором послуг при підключенні до Інтернет відповідно до діючих на момент підключення тарифів Провайдера.

1.2. Послуги за цим Договором надаються щоденно та цілодобово, якщо інше не визначено домовленістю між Сторонами.

1.3. Вимоги до якості Послуг за цим Договором визначаються як такі, які повинні відповідати звичайним вимогам, які пред’являються до таких Послуг, загальним критеріям якості. 

1.4. Тимчасове припинення чи інше обмеження Провайдером в наданні Послуг допускається в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Договором.

1.5. Послуги надаються Абоненту за адресою, вказаною Абонентом. 

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

2.1.Абонент зобов’язаний:

2.1.1. При отриманні Послуг дотримуватись положень цього Договору, чинного законодавства України, а також загальноприйнятих норм роботи в Інтернет, спрямованих на те, щоб діяльність кожного користувача Інтернет не заважала роботі інших користувачів.

2.1.2. Забезпечувати доступ персоналу Провайдера та його технічним представникам в Приміщення Абонента для виконання Провайдером активації Послуг, інших своїх обов’язків, та перевірки дотримання Абонентом своїх обов’язків за Договором.

2.1.3. Систематично, не рідше 1 (одного) разу на 3 (три) календарні дні, перевіряти наявність повідомлень Провайдера на Сайті Провайдера та інформації про оплату послуг за Договором тощо на сторінці Особистого кабінету Абонента. Абонент бере на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями та інформацією Провайдера на Сайті Провайдера та/або на сторінці Особистого кабінету Абонента.

2.1.4. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення обладнання Абонента, проведення Провайдером телекомунікаційної проводки та підключення до Послуг.

2.1.5. Для отримання Послуг використовувати тільки сертифіковане в Україні обладнання.

2.1.6. Вживати всіх необхідних заходів щодо захисту власного обладнання від дії шкідливого програмного забезпечення, перешкоджати розповсюдженню спама та шкідливого програмного забезпечення з його обладнання відповідно до вимог діючого законодавства України та з урахуванням положень Договору.

2.1.7. Сплачувати замовлені Послуги у розмірах, порядку та в строки, встановлені цим Договором та Тарифним планом, згідно з реквізитами Провайдера, вказаними  у цьому 

2.1.8. Протягом 1 (одного) робочого дня повідомити Провайдеру про ненадання Провайдером Послуги.

2.1.9. Повідомляти Провайдера протягом 1 (одного) робочого дня про зміну обов’язкових реквізитів Абонента.

2.1.10. Дотримуватися обмежень у користуванні Послугами, що передбачені цим Договором.

2.1.11. Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну чи будь-яку іншу відповідальність.

2.1.12. Не допускати використання власного обладнання та інших пристроїв, що забезпечують отримання Послуг, для вчинення протиправних дій, а також з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушує громадський порядок, посягає на честь і гідність громадян, для навмисного створення незручностей іншим абонентам, або у спосіб, який може ускладнити використання послуг Провайдера іншими абонентами. Абонент зобов’язується не змінювати порядок маршрутизації вхідного та вихідного трафіка, не використовувати пристрої та обладнання, що забезпечують надання Послуг, для надання третім особам телекомунікаційних послуг.

2.1.13. Забезпечувати належну конфіденційність, зберігання інформації з обмеженим доступом, зокрема, аутентифікаційних даних, а також захист такої інформації від третіх осіб, зокрема, від зловмисників, хакерів тощо. До такої інформації, належать, зокрема, унікальні логін (login) та пароль (password) Абонента, що використовуються Абонентом для доступу до сторінки Особистого кабінету та до Послуг, номер Особового рахунку Абонента. Абонент несе всі ризики, пов’язані із використанням такої інформації з обмеженим доступом третіми особами, та самостійно відповідає за всі пов’язані із цим збитки, завдані йому самому, Провайдеру, іншим особам.

2.1.14. З метою забезпечення належного виконання Сторонами умов Договору у разі необхідності забезпечувати безперешкодний доступ Провайдеру до приміщення, в якому здійснено підключення обладнання Абонента, проведена телекомунікаційна проводка, надаються Послуги тощо.

2.2.Абонент має право:

2.2.1. Отримувати достовірну та вичерпну інформацію про Послуги, що надаються Провайдером у відповідності до умов Договору.

2.2.2. Замовляти у Провайдера будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту. 

2.2.3. При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Провайдером, відповідно до умов Тарифних планів. Такий перехід здійснюється шляхом подання письмової заяви Абонентом Провайдеру та/або через Особистий кабінет Абонента та/або в усному порядку, в т.ч. телефоном, при цьому фактом підтвердження зміни Тарифного плану є перерахування Абонентом першого платежу після зміни Тарифного плану.

2.2.4. Своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості.

2.2.5. Письмово або шляхом направлення повідомлення на офіційний сайт або в усному порядку, в т.ч. телефоном, повідомляти Провайдера про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.

2.2.6. Відмовитися від подальшого користування Послугами Провайдера та розірвати Договір у порядку, визначеному Договором.

2.2.7. Отримувати від Провайдера відомості про надані Послуги та використання  внесених Абонентом коштів на Сайті Провайдера.

2.2.8. Тимчасово призупинити отримання Послуг за Договором з наступного місяця шляхом подання Провайдеру письмової заяви та/або через Особистий кабінет Абонента не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до початку тимчасового призупинення отримання Послуг. Призупинення послуги відбувається з першого числа наступного місяця.

2.2.9. Достроково розірвати цей Договір відповідно до умов, що містяться у Розділі «6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ» цього Договору.

2.2.10. Скористуватись можливістю відкладеного платежу на термін до 4 днів;

2.2.11. Абонент має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

 

2.3.Абоненту забороняється: 

2.3.1. Використовувати ідентифікатори інших осіб, фальсифікувати ідентифікатори, використовувати неіснуючі ідентифікатори.

2.3.2. Замовляти та пропонувати розсилання спаму, розсилати спам.

2.3.3. Вчиняти та сприяти вчиненню будь-яких дій, що перешкоджають роботі інших абонентів телекомунікаційних послуг або нормальному функціонуванню обладнання Провайдера.

2.3.4. Брати участь у будь-яких діях, що можуть бути причиною припинення та/або порушення функціонування будь-якого елемента Інтернет.

2.3.5. Порушувати правила використання, встановлені власником окремого елемента Інтернет.

2.3.6. Встановлювати обладнання та використовувати Послуги в цілях, відмінних від особистих, домашніх та в інших цілях, пов’язаних із здійсненням Абонентом підприємницької діяльності.

2.3.7. Здійснювати несанкціонований доступ до Послуг.

2.3.8. Відправляти в Інтернет інформацію, яка за своїм змістом суперечить вимогам чинного законодавства.

2.3.9. Використовувати Інтернет для розповсюдження матеріалів, що відносяться до порнографії, паплюжать людську гідність, пропагують насильство та екстремізм, розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, переслідують хуліганські та шахрайські цілі, заборонені чинним законодавством України сайти.

2.3.10. Пересилати, публікувати, передавати, відтворювати та розповсюджувати будь-яким чином за допомогою Послуг програмне забезпечення та інші матеріали, повністю або частково захищені нормами законодавства про охорону авторського права та інтелектуальної власності, без дозволу власника або його уповноваженого представника.

2.3.11. Використовувати для отримання Послуг обладнання та програмне забезпечення, не сертифіковане належним чином на території України.

2.3.12. Використовувати Інтернет для розповсюдження непотрібної одержувачу, незапитаної інформації, спама. Зокрема, неприпустимими є наступні дії:

2.3.12.1. масова розсилка попередньо неузгоджених електронних листів (massmailing); під масовою розсилкою розуміється як надіслання багатьом одержувачам, так і багаточисленне надіслання одному одержувачу; під електронними листами розуміються  повідомлення електронної пошти, ICQ та інших подібних засобів особистого обміну інформацією;

2.3.12.2. неузгоджена розсилка електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі або образливі вирази та пропозиції.

2.3.13. Використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, логіни, паролі, номери телефонів тощо) третіх осіб, окрім випадків, коли ці особи уповноважили Абонента на таке використання.

2.3.14. Фальсифікувати свою IP-адресу, адреси, що використовується в інших протоколах, а також іншу службову інформацію при передаванні даних в Інтернет.

2.3.15. Використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправці електронних листів за виключенням випадків, коли використання будь-якого ресурсу в Інтернет в явній формі дозволяє анонімність.

2.3.16. Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Інтернет, проведення та участі в атаках та зломі.

 

2.4.Провайдер зобов’язаний:

2.4.1. Надавати Абоненту Послуги цілодобово згідно з затвердженими НКРЗ та ЦОВЗ граничними нормативними рівнями показників якості. Забезпечувати правильність обліку та застосування тарифів до наданих Послуг.

2.4.2. Своєчасно здійснювати повідомлення Абонентів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану та тарифів на будь-які Послуги та Додаткові послуги шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті Провайдера або в Особистому кабінеті або, за ініціативою Провайдера, в засобах масової інформації не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до вступу вищевказаних змін у дію. Зміна або скасування існуючого Тарифного плану, введення нових Тарифних планів не потребує згоди Абонента. 

2.4.3. Відновити надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Провайдера протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання повідомлення від Абонента про відсутність Послуг. В разі відключень Інтернету не з вини Провайдера, в тому числі у випадку настання форс-мажору (обставин непереборної сили) або несанкціонованих відключень, актів вандалізму, несанкціонованого пошкодження обладнання Провайдера, ліній зв’язку тощо Провайдер не несе відповідальність за вказані факти і поновлює надання Послуг протягом 1 (одного) робочого дня з дати усунення вищенаведених обставин.

2.4.4. Приймати від Абонентів письмові звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений чинним законодавством України строк.

2.4.5. На вимогу Абонента інформувати його про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати.

2.4.6. Попереджати Абонента про будь-які зміни у Тарифних планах (в т.ч. скасування існуючих, введення нових, зміну розміру Абонентської плати за Тарифним планом (планами) тощо), зміну умов надання Послуг, скорочення або розширення переліку Послуг на сайті Провайдера або через Особистий кабінет або, за ініціативою Провайдера, через засоби масової інформації.

2.4.7. Інформувати Абонента про надані йому Послуги через Особистий кабінет.

2.4.8. Протягом 3 (трьох) днів інформувати Абонента про зміну реквізитів Провайдера шляхом розміщення інформації (листа) в Особовому кабінеті та/або на сайті Провайдера. 

2.4.9. Виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором та/або чинним законодавством України.

 

2.5. Провайдер має право:

2.5.1. Вносити зміни до Договору шляхом публікації відповідних змін на Сайті Провайдера та/або в Особистому кабінеті або за ініціативою Провайдера в засобах масової інформації.

2.5.2. Встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги в порядку, визначеному п.2.4.2 Договору.

2.5.3. Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених цим Договором. У разі, якщо Провайдер не припинив або не обмежив надання Послуг за невиконання Абонентом своїх зобов’язань за цим Договором, Абонент не звільняється від обов’язку оплатити отримані Послуги. Припинення або обмеження Провайдером надання Послуг може бути здійснене відповідно до умов цього Договору.

2.5.4. Здійснювати повне або часткове обмеження окремих дій інтернет-доступу Абонента, якщо такі дії створюють загрозу та/або порушують вимоги, передбачені цим Договором.

2.5.5. Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Абоненту Послуг та отриманням платежів за Договором без додаткового погодження таких дій Провайдера з Абонентом.

2.5.6. Здійснювати запис телефонних розмов між Провайдером та Абонентом при зверненнях Абонента до Провайдера з метою виконання Договору, розв’язання претензій, а також отримання Абонентом довідкової інформації про Послуги, та на власний розсуд використовувати такі записи за умови обов’язкового попередження Абонента про такий запис перед його початком.

2.5.7. Змінювати ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента (логін) з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента в Особистому кабінеті Абонента.

2.5.8. Без згоди Абонента змінювати параметри маршрутизації, якщо це не погіршує параметри надання Послуг.

2.5.9. Встановлювати та змінювати умови Тарифних планів та/або акцій, що проводитимуться Провайдером, обмеження щодо кількості підключень Послуг за однією адресою, додаткові умови підключення та користування Послугами тощо.

2.5.10. Тимчасово призупиняти надання Послуг частково (сервіси передачі даних тощо) або повністю припиняти у наступних випадках:

(а) при не поповненні Абонентом свого Особового рахунку на суму та у строки, що вказані у Тарифних планах та п.3.1. Договору чи за наявності заборгованості Абонента за отримані Послуги, а також при повному вичерпанні коштів на Особовому рахунку Абонента. Відновлення надання Послуг Абоненту відбувається Провайдером після відповідного поповнення Абонентом свого Особового рахунку. Дні відключення підлягають оплаті, якщо таке відключення відбулося не з вини Провайдера в разі невиконання своїх зобов’язань за Договором;

(б) використання Абонентом на комерційній основі або у інший спосіб, ніж це передбачено Договором, Тарифами та/або Правилами користування послугою, свого кінцевого обладнання в т.ч. й для надання Послуг третім особам тощо;

(в) несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання технічних засобів Провайдера;

(г) отримання заяви Абонента згідно з п.2.2.8. Договору;

(д) проведення Оператором планових ремонтних чи профілактичних робіт на строк не більше 5 (п’яти) діб;

(е) у випадку передачі Абонентом прав та обов’язків за Договором третій особі без отримання попередньої письмової згоди Провайдера;

(є) у випадку експлуатації Абонентом технічно несправних пристроїв, обладнання та/або пристроїв, обладнання, які не мають виданого в установленому законодавством України порядку документа про підтвердження їх відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, якщо після направлення Провайдером відповідного попередження Абоненту Абонент не забезпечив у встановлений в попередженні строк заміну такого обладнання/пристроїв;

(і) виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до чинного законодавства України, здійснення актів вандалізму, несанкціонованого пошкодження обладнання Провайдера, ліній зв’язку тощо.

2.5.11.Надання Послуг може бути відновлено після повного усунення підстав для їх тимчасового припинення.

2.5.12. Припинення Провайдером надання Послуг з підстав та у випадках, передбачених пп. 6.5.1-6.5.5 цього Договору, не звільняє Абонента від обов’язку оплачувати Щомісячні платежі за такі Послуги протягом всього строку дії Договору, а так само не звільняє Абонента від обов’язку погасити існуючу заборгованість за Договором (в разі її існування).

2.5.13.Повторне підключення Абонента до Послуг, надання яких було призупинено, здійснюється у відповідності до умов Тарифних планів та цього Договору, що діють на момент повторного підключення.

2.5.14. Провайдер має інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

 

 1. ТАРИФНІ ПЛАНИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Тарифні плани на всі види Послуг, що надаються Провайдером, встановлюються Провайдером самостійно. Інформація про обраний Абонентом Тарифний план згідно з цим Договором вказується Абонентом. Провайдер встановлює та пропонує на вибір Абонента тарифи на окремі послуги та/або Тарифні плани на визначений ним перелік (пакет) послуг, а також строк їх дії (граничний та/або мінімальний). 

У разі коли Провайдер пропонує споживачам послуги з різними класами якості, на такі послуги встановлюються тарифи з урахуванням класів якості.

Оплата за Послуги здійснюється Абонентом у формі передплати в розмірі повної вартості Послуг за 1 (один) місяць (Щомісячний платіж) до 23 год. 59 хв. останнього числа місяця, що передує розрахунковому, на розрахунковий рахунок Провайдера, вказаний у цьому Договорі. Абонент передплачує Послуги за розрахунковий період незалежно від обсягу використання або наміру використання Послуг в цей розрахунковий період. 

Списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента здійснюється в 00 год. 00 хв. першого числа місяця, в якому надаються Послуги. 

3.2. У випадку прострочення виконанням Абонентом зобов’язання, що міститься у п.3.1 Договору, Провайдер призупиняє надання послуг Абоненту відповідно до умов цього Договору.

3.3. Абоненти здійснюють оплату Послуг та Додаткових Послуг за допомогою кас, відділень банків, платіжних терміналів, платіжних Інтернет-систем та іншими вказаними або схваленими Провайдером засобами. Провайдер не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність банківських та фінансових установ, а також не впливає на розмір комісій за грошові перекази від Абонента до Провайдера. В разі перерахування третіми особами Абонентської плати за Абонента, кошти зараховуються на Особовий рахунок Абонента тільки за умови чіткої вказівки у платіжному документі прізвища, ім’я, по батькові та адреси Абонента, за якого здійснюється оплата, з яким Провайдером укладено Договір.   

3.4. Провайдер має право розрахунку неповної одиниці тарифікації у процентному співвідношенні до кількості днів, протягом яких було надано Послуги.

3.5. Провайдер передбачає можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший.

3.6. Зобов’язання Абонента з оплати Послуг вважається виконаним з моменту обліку Провайдером платежів Абонента на його Особовому рахунку. Абонент зобов’язаний самостійно проводити передплату за цим Договором таким чином, щоб баланс його Особового рахунку залишався позитивним.

3.7. Всі платежі Абонента обліковуються на Особовому рахунку тільки після надходження відповідних грошових коштів на поточний розрахунковий рахунок Провайдера. 

З метою своєчасного надходження коштів відповідно до п. 3.1 цього Договору Абонент самостійно передбачає та контролює надходження платежів на свій Особовий рахунок, враховуючи терміни зарахування коштів кожним окремим банком/фінансовою установою тощо на розрахунковий рахунок Провайдера.

3.8. Всі платежі за Договором здійснюються Абонентом в національній валюті України.

3.9. Для забезпечення можливості безперервного отримання замовлених та активованих Послуг, а також для забезпечення наявності постійної можливості здійснювати замовлення  Послуг у будь-який час, Абонент має право вносити на свій Особовий рахунок грошові кошти у розмірі більшому, ніж передбачений Тарифним планом.

3.10. У випадку зміни Абонентської плати в межах затверджених Провайдером та обраних Абонентом Тарифних планів, Провайдер не менше, ніж за 7 (сім) календарних днів до вступу таких змін в силу, розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті Провайдера та/або у Особистому кабінеті Абонента або за ініціативою Провайдера у засобах масової інформації. 

Якщо до дати вступу в силу змін, передбачених цим пунктом, Абонент у порядку, передбаченому цим Договором:

– не відмовився в письмовому вигляді від конкретних Послуг та/або; 

– не змінив Тарифний план, із змінами якого він не згодний, на інший Тарифний план та/або;

– сплатив наступний платіж після вступу в силу відповідних змін, 

то вважається, що Абонент згодний із такими змінами, а Провайдер  після вступу змін в силу продовжує надавати Послуги Абоненту на змінених умовах. 

3.11. Будь-які перерахунки здійснюються Провайдером виключно на підставі письмової заяви Абонента.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОВАЙДЕРА

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Провайдер несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11 квітня 2012 р. № 295.

4.2.Провайдер не несе відповідальності: 

4.2.1. за прямі або непрямі збитки, понесені Абонентом в результаті отримання ним Послуг або неможливості їх отримання;

4.2.2. за якість Послуг при пошкодженнях телекомунікаційної мережі, телекомунікаційної проводки, абонентського обладнання, абонентської проводки, з’єднань інтернет-доступу, та/або з’єднувальних ліній Абонента, при збоях програмного забезпечення та обладнання, що не належить Провайдеру, а також у разі викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Провайдером для надання Послуг за Договором, відсутності електроживлення у будинку Абоненту, або у місцях встановлення магістрального, телекомунікаційного обладнання, розподільчих вузлів, комутаційного обладнання, розподільчої коробки, кабельного ящика тощо.

Перерахунок Абонентської плати за обставинами, що наведені у цьому підпункті не здійснюються;

4.2.3. за функціонування та доступність окремих сегментів Інтернет. Провайдер не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, що тимчасово або постійно недоступні через Інтернет;

4.2.4. за відсутність обліку платежу Абонента на його Особовому рахунку у випадку ненадходження даного платежу на поточний рахунок Провайдера;

4.2.5. за забезпечення безпеки абонентського обладнання та програмного забезпечення Абонента, що використовується ним для отримання Послуг, а також за збереження конфіденційної інформації, що знаходиться на такому обладнанні;

4.2.6. за ненадання або неналежне надання Послуг за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Провайдера;

4.2.7. за достовірність відомостей, що надаються Абонентом;

4.3. Відсутність у Провайдера технічної можливості для надання Послуг Абоненту не є підставою для пред’явлення Абонентом Провайдеру будь-яких претензій.

4.4. Провайдер не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси або інші небажані компоненти. Провайдер не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки, спричинені такими небажаними компонентами або змістом отриманої інформації.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АБОНЕНТА

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Абонент несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

5.2. За час, протягом якого Послуги не надавалися Абоненту з його вини, Щомісячні платежі за такі Послуги нараховуються та стягуються Провайдером з Абонента в повному розмірі.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

6.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором.

6.2. Договір може бути розірвано будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами цього Договором та/або чинним законодавством України шляхом подання Абонентом відповідної заяви Провайдеру та/або через Особистий кабінет.

6.3. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках: 

6.3.1. незгоди зі зміною Провайдером Тарифних планів. Дане право Абонент може реалізувати протягом 7 (семи) календарних днів з моменту, коли він повинен був дізнатися (відповідно до п.2.1.3. Договору) про зміну Тарифних планів; при цьому Абонент зобов’язаний надати Провайдеру відповідну заяву встановленого зразка у письмовому вигляді; 

6.3.2.відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами Провайдера; при цьому Абонент зобов’язаний надати у письмовому вигляді Провайдеру відповідну заяву встановленого зразка та/або через Особистий кабінет.

6.4. Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента лише за умови, якщо Особовий рахунок Абонента не має від’ємного значення.

6.5. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Провайдера з повідомленням Абонента у будь-якому з наступних випадків: 

6.5.1. У разі, якщо Провайдер виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при укладенні Договору, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуги. У такому випадку Провайдер має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це будь-яким доступним засобом зв’язку;

6.5.2. у разі порушення Абонентом обмежень під час користування Послугами, передбачених п.2.3 цього Договору. При цьому Провайдер має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це будь-яким доступним засобом зв’язку;

6.5.3. у разі припинення діяльності Провайдера з надання Послуг взагалі або у певному регіоні. У такому випадку Провайдер попереджає Абонента про припинення (розірвання) Договору щонайменше за 7 (сім) календарних днів до дати припинення будь-яким доступним засобом зв’язку;

6.5.4. за умови неодноразового суттєвого порушення Абонентом своїх зобов’язань за Договором, включно зобов’язань, що містяться у п.3.1 Договору, а також в разі, якщо Абонент не користується послугою доступу до Інтернет більш, ніж 2 (два) місяці поспіль, повідомивши Абонента про відповідне рішення будь-яким доступним засобом зв’язку;

6.5.5. з інших підстав, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

6.6. Про розірвання Договору з підстав, передбачених п.6.5 цього Договору, Провайдер повідомляє Абонента будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті Провайдера, у Особистому кабінеті Абонента тощо.

6.7. Якщо у повідомленні Провайдером Абонента про рішення Провайдера розірвати Договір зазначається строк розірвання, то Договір вважатиметься розірваним у вказаний в повідомленні строк відповідно до умов цього Договору. 

6.8. Розірвання Договору не звільняє Абонента від сплати існуючої заборгованості за Договором. 

6.9. Після розірвання Договору Провайдер має право здійснити демонтаж телекомунікаційної проводки/з’єднання інтернет-доступу/абонентської проводки до приміщення Абонента.

6.10. У випадку остаточного припинення Договору (розірвання), Абонентський термінал ONU вилучається.

 

 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Умови Договору визначаються Провайдером самостійно відповідно та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Провайдером з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на Сайті Провайдера та/або через їх Особистий кабінет. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у п.6.3 цього Договору. Не розірвання Абонентом Договору у визначений в п.6.3 строк та продовження користування Послугами, оплата Послуг після внесення відповідних змін, свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами до Договору.

7.2. Обов’язковою умовою надання Абоненту Послуг є наявність у Провайдера технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг.

7.3. Параметри Послуг, що надаються Абонентам, визначені умовами відповідних Тарифних планів.

7.4. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Провайдера з усною заявою, зателефонувавши до інформаційно-довідкової служби Провайдера за телефонними номерами, що вказані на сайті Провайдера, або звернутися до Провайдера з письмовою заявою з викладенням суті проблеми. Провайдер повинен розглянути письмову заяву Абонента і протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати відповідь. У разі, якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчити певні дії, Провайдер, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення.

7.5. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані з чинністю, укладанням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.6. Всі суперечки та розбіжності між Сторонами, що можуть виникнути між Сторонами під час виконання цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди, то суперечки та розбіжності підлягають врегулюванню відповідно до чинного законодавства України.

7.7. При підключенні Послуг або відновленні їх надання Провайдер не зобов’язаний здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонента.

7.8. Адреса Провайдера для надсилання скарг (заяв, звернень): info@mtm.kiev.ua.

7.9. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Провайдера, останній зобов’язаний повідомити про це Абонента шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера та/або в Особистому кабінеті Абонента протягом 1 (одного) робочого дня з моменту вступу в силу змін.

7.10. У разі зміни будь-яких реквізитів Абонента, як то прізвища, адреси, е-mail, номеру телефона тощо, останній повинен надати (надіслати) Провайдеру відповідну заяву (листа) протягом 1 (одного) робочого дня з моменту вступу в силу таких змін. В разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Абонентом про зміну реквізитів, всі повідомлення, листи тощо, що були направлені Провайдером Абоненту за вказаними в Заяві про приєднання до Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг реквізитами, вважаються надісланими належним чином.

 

Тарифи вигідніше вигідних

Ми створюємо найвигідніші умови тарифікації для наших абонентів